Nie wiesz co reprezentuje kod PKD: 03.12.Z? Identyfikuje on branżę: Rybołówstwo w wodach śródlądowych. Zapoznaj się z informacjami o tym kodzie PKD!

Jakiego rodzaju działalność obejmuje PKD: 03.12.Z?

Podklasa ta obejmuje:

 • połowy ryb w wodach śródlądowych,
 • połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych,
 • połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
 • pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,
 • działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanego w 10.20.Z,
 • działalności związanej z ochroną łowisk i usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 84.24.Z,
 • wędkowania sportowego i rekreacyjnego oraz działalności usługowej z nimi związanej, sklasyfikowanego w 93.19.Z,
 • prowadzenia łowisk dla celów wędkowania sportowego, sklasyfikowanego w 93.19.Z.

Do jakiego grupy, działu i sekcji przynależy PKD: 03.12.Z?

Rybołówstwo w wodach śródlądowych przynależy do grupy Rybołówstwo. Grupa ta obejmuje:
 • połowy ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych na oceanach, w wodach przybrzeżnych i śródlądowych dla celów konsumpcyjnych lub innych, dokonywane ręcznie lub przy pomocy sprzętu do połowów, takiego jak siatki, liny i nieruchome pułapki. Połowy mogą być prowadzone wzdłuż wybrzeży (np. zbieranie mięczaków takich jak małże i ostrygi) lub przez zarzucanie sieci przy brzegu lub z czółen domowej roboty lub częściej z wykorzystaniem łodzi dostępnych w handlu, w wodach przybrzeżnych i z dala od brzegu,
 • połowy w zarybionych obszarach wodnych,
 • działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach morskich i śródlądowych oraz chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów wodnych.

Grupa 03.1 przynależy do działu 03: Rybactwo. Dział ten obejmuje:
 • połowy ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych w wodach morskich i śródlądowych,
 • chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych (np. roślin wodnych, pereł, gąbek itp.) w wodach morskich i śródlądowych,
 • działalność, która zwykle jest integralną częścią procesu produkcji i jest wykonywana na własny rachunek (np. wprowadzanie ziaren do ostryg w celu produkcji pereł).
Działalność usługowa związana z rybołówstwem oraz chowem i hodowlą ryb w wodach morskich i śródlądowych sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach tego działu. Dział ten nie obejmuje:
 • przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem, to jest na statkach nieprowadzących połowów lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 10.20.Z,
 • budowy i naprawy statków i łódek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 30.1 i 33.15.Z,
 • wędkowania sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 93.19.Z.

Natomiast Rybactwo należy do sekcji A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Sekcja ta obejmuje działalności związane z:
 • eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
 • uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
 • chowem i hodowlą zwierząt,
 • pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
 • pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska

Znaczenie gospodarzecze branży: rybołówstwo w wodach śródlądowych

Rybołówstwo w wodach śródlądowych ma duże znaczenie gospodarcze w Polsce, przyczyniając się do zatrudnienia wielu osób oraz generując dochody dla branży rybnej. Ryby poławiane w rzekach, jeziorach i stawach są ważnym źródłem białka dla społeczeństwa. Ponadto, sektor rybacki dostarcza surowca dla przetwórstwa spożywczego, co przyczynia się do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Turystyka wędkarska również odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym regionów, przyciągając wielu miłośników tego sportu, a co za tym idzie generując dodatkowe dochody. Dlatego też dbanie o rozwój i ochronę rybostanu w wodach śródlądowych jest ważne nie tylko dla zachowania równowagi ekosystemów, ale też dla gospodarki kraju.

Trendy i przyszłość branży: rybołówstwo w wodach śródlądowych

Rybołówstwo w wodach śródlądowych w Polsce ma przed sobą wiele wyzwań i trendów. Jednym z nich jest rosnąca presja ze strony antropopresji, czyli wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zanieczyszczenia wód, zmiany klimatyczne oraz nadmierny połów ryb to tylko niektóre z problemów, z którymi branża musi się zmagać.

Jednym z trendów w rybołówstwie w Polsce jest rosnące zainteresowanie zrównoważonymi metodami połowu, takimi jak rybołówstwo ekologiczne czy połowy selektywne. Konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na ekologiczne źródła pochodzenia ryb, co sprawia, że producenci muszą dostosować swoje praktyki do wymagań rynku.

Innym istotnym trendem jest rozwój akwakultur, czyli hodowli ryb w kontrolowanych warunkach. Rosnąca populacja ludzka oraz zmieniające się preferencje żywieniowe sprawiają, że zapotrzebowanie na ryby rośnie, a akwakultura może być odpowiedzią na tę potrzebę.

Przyszłość rybołówstwa w wodach śródlądowych w Polsce będzie zależeć od skutecznego zarządzania zasobami rybnymi, ochrony środowiska naturalnego oraz adaptacji do zmian klimatycznych. Konieczne będzie również edukowanie społeczeństwa na temat zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych oraz promowanie lokalnych, ekologicznych produktów rybnych.
Możesz ocenić ten artykuł: