Interesujesz się kodem PKD: 09.10.Z? Reprezentuje on działalność: Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Przeczytaj artykuł o tym kodzie PKD!

Jakiego rodzaju działalność obejmuje PKD: 09.10.Z?

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność usługową wspomagającą eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego świadczoną na zlecenie, taką jak:
  • usługi poszukiwania w powiązaniu z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, np. tradycyjne metody poszukiwawcze, takie jak prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,
  • wiercenia i odwierty kierunkowe,
  • wznoszenie wież wiertniczych, naprawę i demontowanie,
  • cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów,
  • skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego, prowadzone na terenie kopalni, dla potrzeb transportowych,
  • odwadnianie i wypompowywanie, wykonywane na zlecenie,
  • wiercenia próbne związane z górnictwem ropy naftowej i gazu,
 •  gaszenie pożarów szybów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności usługowej związanej z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanej w 06.10.Z, 06.20.Z,
 • specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.Z,
 • skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego, prowadzonych poza terenem kopalni, dla potrzeb transportowych, sklasyfikowanych w 52.21.Z,
 • dokonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmograficznych, sklasyfikowanych w 71.12.Z.

Do jakiego grupy, działu i sekcji przynależy PKD: 09.10.Z?

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przynależy do grupy Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych. Grupa ta obejmuje chów i hodowlę organizmów wodnych tj.: ryb, mięczaków, skorupiaków, roślin, krokodyli, aligatorów i płazów, z wykorzystaniem technik mających na celu wzrost produkcji organizmów poza naturalną wielkość określoną przez środowisko (np. poprzez karmienie i ochronę przed drapieżnikami). Chów i hodowla ryb i pozostałych organizmów wodnych dotyczy okresu od momentu wyhodowania do ich fazy młodzieńczej i/lub dorosłości w warunkach niewoli.
Ponadto chów i hodowla obejmuje własność (prywatną, spółek oraz państwową) pojedynczych organizmów na etapie hodowania aż do połowów.
Grupa 03.2 przynależy do działu 09: Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie. Dział ten obejmuje działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, świadczoną na zlecenie:
 • pobieranie rdzeni próbnych i dokonywanie obserwacji geologicznych,
 • wiercenia i odwierty kierunkowe, w celu określenia miejsca lokalizacji szybów ropy naftowej oraz występowania minerałów metalicznych i niemetalicznych,
 • wznoszenie wież wiertniczych,
 • budowę fundamentów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • mycie, oczyszczanie i wybieranie wody z odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych,
 • usuwanie nadmiaru nagromadzonego materiału w kopalniach.

Natomiast Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie należy do sekcji B: Górnictwo i wydobywanie. Sekcja ta obejmuje:
 • górnictwo/wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów, kopalin występujących w naturze jako ciała stałe (węgiel i rudy), ciekłe (ropa naftowa) lub gazowe (gaz ziemny),
 • działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, np.: kruszenie, mielenie, oczyszczanie, suszenie, sortowanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie oraz działalność związaną z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego.
  Czynności te wykonywane są zarówno przez jednostki, które wydobywają dany surowiec i/lub jednostki zlokalizowane w pobliżu miejsca ich wydobycia,
 • magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze, włączając podziemne wyrobiska górnicze.
Sekcja ta dzieli się na działy, grupy, klasy i podklasy z punktu widzenia wydobywanej kopaliny. Działy 05, 06 dotyczą wydobywania węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu) i torfu, górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego; działy 07, 08 obejmują górnictwo rud metali i pozostałych kopalin oraz wydobywanie kamienia.
Niektóre czynności techniczne, sklasyfikowane w tej Sekcji, zwłaszcza związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, mogą być wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowane jednostki prowadzące produkcyjną działalność usługową, sklasyfikowaną w odpowiednich podklasach działu 09.
Sekcja ta nie obejmuje:
 • rozlewania wód pochodzących ze źródeł naturalnych i wód mineralnych, sklasyfikowanego w 11.07.Z,
 •  działalności związanej z kruszeniem, mieleniem lub innym przetwórstwem kopalin, skał i minerałów, niezwiązanej z górnictwem i wydobyciem, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.9,
 • przygotowania terenu dla górnictwa/wydobywania odkrywkowego, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
 • wykonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanego w 71.12.Z,
 • przetwórstwa wydobywanych kopalin, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C,
 • przetwórstwa wydobywanych kopalin dla celów budowlanych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji F.

Znaczenie gospodarzecze branży: działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Branża działalności usługowej wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego odgrywa ważną rolę w polskiej gospodarce. Dzięki profesjonalnym usługom świadczonym przez specjalistów z tej dziedziny możliwe jest efektywne wydobycie surowców energetycznych. Przyczynia się to do zwiększenia produkcji energii oraz redukcji importu ropy i gazu, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ponadto, działalność usługowa w tej branży generuje znaczące dochody dla przedsiębiorstw oraz tworzy miejsca pracy dla wielu osób. Innowacyjne rozwiązania, stosowane przez firmy specjalizujące się w usługach wspierających eksploatację złóż ropy i gazu, pozwalają na skuteczne wykorzystanie zasobów naturalnych i wprowadzenie nowoczesnych technologii w przemyśle naftowym i gazowym. Dzięki temu Polska może konkurować na międzynarodowym rynku surowców energetycznych i rozwijać własną potencjal energetyczny.

Trendy i przyszłość branży: działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

W Polsce branża działalności usługowej wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego rozwija się dynamicznie. Trendy w tej branży wskazują na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi związane z geologią, inżynierią górniczą, przetwarzaniem surowców czy monitorowaniem procesów wydobywczych.

Przyszłość tej branży w Polsce wydaje się obiecująca, ze względu na bogate zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, które są nadal eksploatowane, a także na planowane inwestycje w poszukiwanie nowych złóż surowców energetycznych. Rozwój technologii, w tym technologii hydraulicznego szczelinowania, może również wpłynąć na rozwój tej branży.

Jednocześnie, branżę działalności usługowej wspomagająca eksploatację złóż ropy i gazu czekają wyzwania związane z ochroną środowiska, rosnącymi wymogami regulacji prawnych oraz konkurencją na rynku usług. Dlatego kluczowe będzie inwestowanie w nowoczesne technologie, szkolenie pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług.

Podsumowując, branża działalności usługowej wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce ma przed sobą perspektywiczna przyszłość, ale wymaga ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. Innowacje, zrównoważony rozwój oraz wysoka jakość usług będą kluczowe dla dalszego rozwoju tej gałęzi przemysłu.
Możesz ocenić ten artykuł: