Chcesz dowiedzieć się czego o kodzie PKD: 09.90.Z? Identyfikuje on działalność: Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie. Przeczytaj artykuł o tym kodzie klasyfikacji działalności!

Jakiego rodzaju działalność obejmuje PKD: 09.90.Z?

Podklasa ta obejmuje działalność usługową świadczoną na zlecenie, wspomagającą górnictwo i wydobywanie sklasyfikowane w odpowiednich podklasach działów 05, 07 i 08:

 • prowadzenie prac poszukiwawczych poprzez pobieranie próbnych rdzeni wiertniczych oraz prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,
 • odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych, wykonywane na zlecenie,
 • próbne wiercenia i pogłębianie otworów wiertniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • prowadzenia kopalni lub kamieniołomów, na zlecenie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 05, 07 lub 08,
 • specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.Z,
 • prowadzenia pomiarów geofizycznych, na zlecenie, sklasyfikowanego w 71.12.Z.

Do jakiego grupy, działu i sekcji przynależy PKD: 09.90.Z?

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie przynależy do grupy Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych. Grupa ta obejmuje chów i hodowlę organizmów wodnych tj.: ryb, mięczaków, skorupiaków, roślin, krokodyli, aligatorów i płazów, z wykorzystaniem technik mających na celu wzrost produkcji organizmów poza naturalną wielkość określoną przez środowisko (np. poprzez karmienie i ochronę przed drapieżnikami). Chów i hodowla ryb i pozostałych organizmów wodnych dotyczy okresu od momentu wyhodowania do ich fazy młodzieńczej i/lub dorosłości w warunkach niewoli.
Ponadto chów i hodowla obejmuje własność (prywatną, spółek oraz państwową) pojedynczych organizmów na etapie hodowania aż do połowów.
Grupa 03.2 przynależy do działu 09: Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie. Dział ten obejmuje działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, świadczoną na zlecenie:
 • pobieranie rdzeni próbnych i dokonywanie obserwacji geologicznych,
 • wiercenia i odwierty kierunkowe, w celu określenia miejsca lokalizacji szybów ropy naftowej oraz występowania minerałów metalicznych i niemetalicznych,
 • wznoszenie wież wiertniczych,
 • budowę fundamentów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • mycie, oczyszczanie i wybieranie wody z odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych,
 • usuwanie nadmiaru nagromadzonego materiału w kopalniach.

Natomiast Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie należy do sekcji B: Górnictwo i wydobywanie. Sekcja ta obejmuje:
 • górnictwo/wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów, kopalin występujących w naturze jako ciała stałe (węgiel i rudy), ciekłe (ropa naftowa) lub gazowe (gaz ziemny),
 • działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, np.: kruszenie, mielenie, oczyszczanie, suszenie, sortowanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie oraz działalność związaną z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego.
  Czynności te wykonywane są zarówno przez jednostki, które wydobywają dany surowiec i/lub jednostki zlokalizowane w pobliżu miejsca ich wydobycia,
 • magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze, włączając podziemne wyrobiska górnicze.
Sekcja ta dzieli się na działy, grupy, klasy i podklasy z punktu widzenia wydobywanej kopaliny. Działy 05, 06 dotyczą wydobywania węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu) i torfu, górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego; działy 07, 08 obejmują górnictwo rud metali i pozostałych kopalin oraz wydobywanie kamienia.
Niektóre czynności techniczne, sklasyfikowane w tej Sekcji, zwłaszcza związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, mogą być wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowane jednostki prowadzące produkcyjną działalność usługową, sklasyfikowaną w odpowiednich podklasach działu 09.
Sekcja ta nie obejmuje:
 • rozlewania wód pochodzących ze źródeł naturalnych i wód mineralnych, sklasyfikowanego w 11.07.Z,
 •  działalności związanej z kruszeniem, mieleniem lub innym przetwórstwem kopalin, skał i minerałów, niezwiązanej z górnictwem i wydobyciem, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.9,
 • przygotowania terenu dla górnictwa/wydobywania odkrywkowego, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
 • wykonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanego w 71.12.Z,
 • przetwórstwa wydobywanych kopalin, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C,
 • przetwórstwa wydobywanych kopalin dla celów budowlanych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji F.

Znaczenie gospodarzecze branży: działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Branża działalności usługowej wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. Oferując usługi związane z geologią, inżynierią górniczą, monitorowaniem jakości powietrza czy bezpieczeństwem pracy, wspomaga rozwój i efektywność działalności górniczej. Dzięki specjalistycznym usługom, przedsiębiorstwa górnicze mogą zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć bezpieczeństwo pracowników oraz skuteczność eksploatacji zasobów mineralnych. W efekcie, ta branża przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiego górnictwa oraz zachowuje wysoki poziom technologiczny i innowacyjność całego sektora. Ponadto, generuje miejsca pracy dla specjalistów, co sprzyja rozwojowi lokalnych społeczności. Dlatego też działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Trendy i przyszłość branży: działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Branża działalności usługowej wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie w Polsce ma przed sobą wiele wyzwań i zmian. W ostatnich latach obserwuje się wzrost innowacyjności i automatyzacji w tych sektorach, co oznacza konieczność dostosowania się firm usługowych do nowych technologii.

Trendem, który zdaje się nie zwalniać tempa, jest rozwój zastosowań technologii informatycznych oraz szeroko pojętego Internetu Rzeczy w działalności wspomagającej górnictwo i wydobywanie. Firmy muszą inwestować w systemy monitorowania i zarządzania procesami, aby zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo pracy.

Coraz większą rolę odgrywają również kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Firmy usługowe muszą dostosować się do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących emisji i odpadów, co stwarza zarówno wyzwania, jak i szanse na rozwój nowych usług ekologicznych.

Innym ważnym trendem jest rosnące znaczenie pracy zdalnej i cyfryzacji w biznesie. Firmy muszą umiejętnie wykorzystać narzędzia teleinformatyczne do zarządzania swoimi zasobami i komunikacji z klientami.

W przyszłości można spodziewać się dalszego rozwoju technologii, szczególnie w obszarze automatyzacji i analizy danych. Firmy, które będą potrafiły wykorzystać te trendy do swojej przewagi konkurencyjnej, mają szansę na dalszy rozwój i prosperowanie na rynku usług wspomagających górnictwo i wydobywanie w Polsce.
Możesz ocenić ten artykuł: