Interesujesz się kodem PKD: 11.02.Z? Reprezentuje on działalność: Produkcja win gronowych. Przeczytaj artykuł o tym kodzie klasyfikacji działalności!

Jakiego rodzaju działalność obejmuje PKD: 11.02.Z?

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję win gronowych,
 • produkcję gronowych win musujących,
 • produkcję win gronowych z zagęszczonego moszczu winogronowego,
 • mieszanie, oczyszczanie i butelkowanie win gronowych,
 • produkcję win gronowych o niskiej zawartości alkoholu lub win bezalkoholowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • butelkowania i etykietowania, sklasyfikowanego w 46.34.A (jeśli występuje w handlu hurtowym) i 82.92.Z (jeśli są wykonywane na zlecenie).

Do jakiego grupy, działu i sekcji przynależy PKD: 11.02.Z?

Produkcja win gronowych przynależy do grupy Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych. Grupa ta obejmuje:
 • przemiał zbóż lub warzyw na mąkę i mączkę,
 • przemiał, czyszczenie i polerowanie ryżu,
 • produkcję mieszanek mąki,
 • przemiał metodą mokrą ziarna i warzyw,
 • produkcję skrobi i wyrobów skrobiowych.

Grupa 10.6 przynależy do działu 11: Produkcja napojów. Dział ten obejmuje:
 • produkcję napojów bezalkoholowych,
 • produkcję wody mineralnej,
 • produkcję napojów alkoholowych, otrzymywanych głównie przez fermentację,
 • produkcję piwa i wina,
 • produkcję destylowanych napojów alkoholowych.
Dział ten nie obejmuje:
 • produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 10.32.Z,
 • produkcji napojów bezalkoholowych na bazie mleka, sklasyfikowanej w 10.51.Z,
 • produkcji kawy, herbaty i maté (herbaty paragwajskiej), sklasyfikowanej w 10.83.Z.

Natomiast Produkcja napojów należy do sekcji C: Przetwórstwo przemysłowe. Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością wytwórczą.Jednostki klasyfikowane w ramach tej Sekcji określane są jako zakłady przemysłowe, wytwórnie lub fabryki, które w swej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym. Również jednostki, które przetwarzają surowce i materiały w nowy wyrób ręcznie, w sposób chałupniczy lub jednostki wytwarzające i sprzedające wyroby w miejscu wytworzenia (np. piekarnie, zakłady krawieckie szyjące na zamówienie), są również włączone do niniejszej Sekcji. Jednostki wytwórcze mogą:
 • wytwarzać wyroby z materiału własnego,
 • zlecać podwykonawcy wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych,
 • posiadać prawa do wyrobu, a zlecać podwykonawcom całkowite wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych lub powierzonych,
 • wytwarzać wyroby jako podwykonawca.
Nowy wytworzony wyrób może być wyrobem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako surowiec w innej produkcji. Na przykład: produkt rafinacji tlenku glinowego jest surowcem przy produkcji aluminium. Aluminium jest surowcem wykorzystywanym przez zakłady produkujące, np. druty aluminiowe. Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym do produkcji wyrobów z niego wytwarzanych (np. siatek aluminiowych).Produkcja specjalistycznych elementów, części składowych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego do maszyn i urządzeń, klasyfikowana jest w tej samej podklasie, co produkcja maszyn i urządzeń, dla których są one przeznaczone.
Jednakże, produkcja specjalistycznych elementów i akcesoriów przez formowanie i wytłaczanie tworzywa sztucznego, mieści się w odpowiednich podklasach grupy 22.2.
Produkcja uniwersalnych elementów i części do maszyn i urządzeń, takich jak: silniki, pompy, prądnice, elementy (komponenty) elektryczne, zawory, przekładnie zębate, łożyska sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działalności wytwórczej, niezależnie od grupowań obejmujących maszyny i urządzenia, do których mogłyby zostać zastosowane.
Montaż wyrobów, z własnych lub zakupionych materiałów, traktowany jest jako działalność wytwórcza. Niniejsza Sekcja nie obejmuje przetwarzania odpadów na surowce wtórne, które jest sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grupy 38.3 Odzysk surowców. Wymaganym sposobem tego przetwarzania jest przetwarzanie fizyczne lub chemiczne. Działalność ta sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją. Jednakże, wytworzenie nowego produktu końcowego, gdy na wejściu procesu produkcyjnego wykorzystywane są odpady (np. produkcja srebra z odpadów taśmy filmowej) jest uważane za działalność wytwórczą (w przeciwieństwie do odzyskiwania surowców wtórnych) i mieści się w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji. Natomiast surowce wtórne powstałe w wyniku przetworzenia odpadów, powinny być traktowane jako wyroby pośrednie, a nie jako nowy produkt końcowy. Specjalistyczne konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń produkcyjnych, zawodowych itp. w przeważającej mierze klasyfikowane są w odpowiednich podklasach działu 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Jednakże, naprawa komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego klasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działu 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, a naprawa pojazdów samochodowych mieści się w odpowiednich podklasach działu 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami detalicznymi; naprawa pojazdów samochodowych. Specjalistyczny montaż czy instalacja maszyn i urządzeń, sklasyfikowany jest w podklasie 33.20.Z Uwaga: Granice pomiędzy działalnością wytwórczą a działalnościami występującymi w innych Sekcjach klasyfikacji mogą być niekiedy niewystarczająco ostre. Działalności klasyfikowane w Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe charakteryzują się przekształceniem surowców i materiałów w nowy wyrób. Określenie, który wyrób jest nowym wyrobem często ma charakter subiektywny. W rozumieniu niniejszej klasyfikacji poniższe działalności traktowane są jako działalności wytwórcze i mieszczą się w niniejszej Sekcji:
 • przetwórstwo świeżych ryb i skorupiaków (np. filetowanie ryb), z wyłączeniem wykonywanego na statkach rybackich, sklasyfikowane w 10.20.Z,
 • pasteryzowanie i butelkowanie mleka, sklasyfikowane w 10.51.Z,
 • wyprawianie skór, sklasyfikowane w 15.11.Z,
 • zabezpieczanie i konserwowanie drewna, sklasyfikowane w 16.10.Z,
 • drukowanie i działalności z nim związane, sklasyfikowane w odpowiednich podklasach 18.1,
 • bieżnikowanie opon, sklasyfikowane w 22.11.Z,
 • produkcja suchej mieszanki betonowej, sklasyfikowana w 23.63.Z,
 • obróbka elektroniczna, platerowanie, obróbka na gorąco oraz polerowanie metali, sklasyfikowane w 25.61.Z,
 • rekonstrukcja lub przebudowa maszyn i urządzeń (np. przebudowa fabryczna silników samochodowych, sklasyfikowana w 29.10.A.).
Sekcja ta nie obejmuje niektórych działalności, które pomimo, że dotyczą procesów przetwórczych sklasyfikowane są w innych Sekcjach niniejszej klasyfikacji, np.:
 • przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 • pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, w
 • zbogacania produktów rolniczych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 • wzbogacania rud i pozostałych minerałów, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji B Górnictwo i wydobywanie,
 • wznoszenia konstrukcji i działalności wytwórczych prowadzonych na miejscu wznoszenia obiektu budowlanego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F Budownictwo,
 • podziału wyrobów na mniejsze części, partie, włączając pakowanie, przepakowywanie lub butelkowanie wyrobów takich jak: alkohol, produkty chemiczne; sortowania odpadów; mieszania farb na zamówienie klienta; cięcia metalu wg zamówienia klienta; modyfikacji wyrobu, nie będącej produkcją nowego wyrobu sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

Znaczenie gospodarzecze branży: produkcja win gronowych

Produkcja win gronowych w Polsce ma coraz większe znaczenie gospodarcze. W ciągu ostatnich lat zauważalny jest wzrost zainteresowania polskimi winami zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Coraz więcej osób docenia wysoką jakość i różnorodność polskich win, co przekłada się na rosnące zainteresowanie produkcją winiarską w naszym kraju.

Producenci win gronowych generują znaczące przychody, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego na lokalnych i krajowych rynkach. Branża winiarska tworzy również miejsca pracy, zarówno w samych winnicach i winiarniach, jak i w przyległych branżach, takich jak turystyka czy gastronomia.

Oprócz aspektów ekonomicznych produkcja win gronowych ma także pozytywny wpływ na promocję polskiej kultury i tradycji. Winobranie, degustacje i liczne wydarzenia związane z winiarstwem przyciągają turystów z całego kraju i zagranicy, promując Polskę jako atrakcyjny kierunek turystyczny.

Wzrost produkcji win gronowych w Polsce to także szansa na rozwój obszarów wiejskich i poprawę sytuacji finansowej lokalnych społeczności. Inwestycje w winnice sprzyjają rozwojowi infrastruktury, przyciągają inwestorów oraz stwarzają nowe możliwości zatrudnienia.

Warto zauważyć, że polska produkcja win gronowych znajduje się jeszcze na początkowym etapie rozwoju, co daje duże perspektywy na dalszy wzrost i rozwój branży. Dzięki coraz większemu zainteresowaniu polskimi winami i wsparciu ze strony rządu, możemy spodziewać się dynamicznego rozwoju winiarstwa w Polsce i jego pozytywnego wpływu na gospodarkę kraju.

Trendy i przyszłość branży: produkcja win gronowych

Branża produkcji win gronowych w Polsce od lat dynamicznie się rozwija. Rosnące zainteresowanie winem oraz zmieniające się gusta konsumentów sprawiają, że producenci stawiają na coraz wyższą jakość swoich win. Trendem, który można zauważyć, jest rosnąca liczba małych, lokalnych winnic, które oferują unikatowe smaki i aromaty.

Innym istotnym trendem jest wprowadzanie innowacyjnych technologii w proces produkcji wina, co przekłada się na poprawę jakości finalnego produktu. Coraz częściej producenci inwestują również w ekologiczne metody uprawy winogron, co przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród konsumentów.

Przyszłość branży produkcji win gronowych w Polsce wydaje się obiecująca. Rosnąca popularność polskich win zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym otwiera przed producentami nowe możliwości rozwoju. Wzrost eksportu oraz coraz większa liczba nagród i wyróżnień dla polskich win potwierdzają, że branża ma szansę na dalszy wzrost i ekspansję.

Warto również zauważyć, że rozwój enoturystyki w Polsce staje się coraz bardziej istotny. Coraz więcej winnic otwiera się na turystów, oferując im możliwość zwiedzania winnic, degustacji wina i uczestnictwa w warsztatach winiarskich. To kolejny trend, który może przyczynić się do rozwoju całej branży i zwiększenia świadomości polskich win na rynku międzynarodowym.
Możesz ocenić ten artykuł: