Nie wiesz co reprezentuje kod PKD: 08.99.Z? Reprezentuje on działalność: Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane. Zapoznaj się z informacjami o tym kodzie klasyfikacji działalności!

Jakiego rodzaju działalność obejmuje PKD: 08.99.Z?

Podklasa ta obejmuje górnictwo i wydobywanie różnych minerałów i surowców, takich jak:

 • materiały ścierne, azbest, mączki krzemionkowe kopalne, naturalny grafit, steatyt (talk), szpat polny (skalenie) itd.,
 • kamienie szlachetne, kwarc, mika itp.,
 • naturalny asfalt i naturalny bitumin.

Do jakiego grupy, działu i sekcji przynależy PKD: 08.99.Z?

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane przynależy do grupy Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych. Grupa ta obejmuje chów i hodowlę organizmów wodnych tj.: ryb, mięczaków, skorupiaków, roślin, krokodyli, aligatorów i płazów, z wykorzystaniem technik mających na celu wzrost produkcji organizmów poza naturalną wielkość określoną przez środowisko (np. poprzez karmienie i ochronę przed drapieżnikami). Chów i hodowla ryb i pozostałych organizmów wodnych dotyczy okresu od momentu wyhodowania do ich fazy młodzieńczej i/lub dorosłości w warunkach niewoli.
Ponadto chów i hodowla obejmuje własność (prywatną, spółek oraz państwową) pojedynczych organizmów na etapie hodowania aż do połowów.
Grupa 03.2 przynależy do działu 08: Pozostałe górnictwo i wydobywanie. Dział ten obejmuje:
 • wydobywanie kamienia,
 • bagrowanie nanosów rzecznych,
 • kruszenie i rozdrabianie skał,
 • wydobywanie soli.
Wydobywane surowce wykorzystywane są głównie w budownictwie (np. piasek, kamienie itd.), przy produkcji materiałów (np. glina, gips, wapno itd.), przy produkcji wyrobów chemicznych itd. Dział ten nie obejmuje:
 • przetwórstwa wydobytych surowców (z wyłączeniem kruszenia, mielenia, cięcia, czyszczenia, suszenia, sortowania i mieszania), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C.

Natomiast Pozostałe górnictwo i wydobywanie należy do sekcji B: Górnictwo i wydobywanie. Sekcja ta obejmuje:
 • górnictwo/wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów, kopalin występujących w naturze jako ciała stałe (węgiel i rudy), ciekłe (ropa naftowa) lub gazowe (gaz ziemny),
 • działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, np.: kruszenie, mielenie, oczyszczanie, suszenie, sortowanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie oraz działalność związaną z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego.
  Czynności te wykonywane są zarówno przez jednostki, które wydobywają dany surowiec i/lub jednostki zlokalizowane w pobliżu miejsca ich wydobycia,
 • magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze, włączając podziemne wyrobiska górnicze.
Sekcja ta dzieli się na działy, grupy, klasy i podklasy z punktu widzenia wydobywanej kopaliny. Działy 05, 06 dotyczą wydobywania węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu) i torfu, górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego; działy 07, 08 obejmują górnictwo rud metali i pozostałych kopalin oraz wydobywanie kamienia.
Niektóre czynności techniczne, sklasyfikowane w tej Sekcji, zwłaszcza związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, mogą być wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowane jednostki prowadzące produkcyjną działalność usługową, sklasyfikowaną w odpowiednich podklasach działu 09.
Sekcja ta nie obejmuje:
 • rozlewania wód pochodzących ze źródeł naturalnych i wód mineralnych, sklasyfikowanego w 11.07.Z,
 •  działalności związanej z kruszeniem, mieleniem lub innym przetwórstwem kopalin, skał i minerałów, niezwiązanej z górnictwem i wydobyciem, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.9,
 • przygotowania terenu dla górnictwa/wydobywania odkrywkowego, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
 • wykonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanego w 71.12.Z,
 • przetwórstwa wydobywanych kopalin, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C,
 • przetwórstwa wydobywanych kopalin dla celów budowlanych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji F.

Znaczenie gospodarzecze branży: pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Branża pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane, ma niewielkie znaczenie gospodarcze w Polsce. Obejmuje ona działalność związana z wydobyciem różnych surowców, które nie mieszczą się w kategorii tradycyjnego górnictwa. Może to być na przykład wydobycie soli, glinek, węgla brunatnego czy surowców chemicznych.

Chociaż branża ta nie jest jednym z głównych filarów polskiej gospodarki, to pełni ważną rolę w dostarczaniu surowców niezbędnych do produkcji innych produktów. Działalność tej branży może również mieć wpływ na lokalne społeczności, tworząc miejsca pracy i przyczyniając się do rozwoju regionów, w których prowadzone są prace wydobywcze.

Jednakże ze względu na zmieniające się trendy w gospodarce światowej i rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska, branża ta musi dostosować się do nowych wyzwań. Inwestycje w nowoczesne technologie, zrównoważone wydobycie surowców oraz rozwój alternatywnych źródeł energii stają się coraz bardziej istotne dla przyszłości tej branży.

W związku z tym, aby branża pozostałego górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowanego, nadal mogła przyczyniać się do rozwoju gospodarczego Polski, konieczne jest podejmowanie działań mających na celu modernizację i dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych i środowiskowych.

Trendy i przyszłość branży: pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

W Polsce branża pozostałego górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowana, odgrywa coraz mniejszą rolę w gospodarce. Z uwagi na wyczerpywanie się złóż surowców naturalnych, wiele kopalń zamknięto, a pozostałe działają na ograniczonym poziomie. Trendy w tej branży wskazują na konieczność poszukiwania nowych, bardziej zrównoważonych i efektywnych sposobów wydobycia surowców, które nie tylko minimalizują negatywny wpływ na środowisko, ale także zapewniają większą opłacalność działań.

Przyszłość branży górniczej w Polsce może być uwarunkowana głównie innowacjami technologicznymi, wdrażaniem nowych technologii eksploatacji surowców oraz zrównoważonym rozwojem. Istotne będzie także dostosowanie się do rygorystycznych norm środowiskowych i regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy. Możliwości rozwoju mogą tkwić w eksploatacji surowców z odnawialnych źródeł, takich jak surowce geotermalne czy zasoby wody mineralnej.

Widoczne są również tendencje do zmiany struktury górnictwa w Polsce, gdzie coraz większą wagę przywiązuje się do wydobycia surowców strategicznych, takich jak metale rzadkie czy minerały używane w produkcji technologii zielonych. Może to otworzyć nowe możliwości dla rozwoju tej branży, jednak wymagać będzie również inwestycji w nowe technologie oraz rozwój kadry specjalistycznej.

W związku z powyższym, branża pozostałego górnictwa i wydobywania w Polsce musi się szybko adaptować do zmieniającej się rzeczywistości, inwestować w badania i rozwój oraz szukać nowych, bardziej zrównoważonych sposobów działania. Tylko w ten sposób może ona przetrwać i rozwijać się w przyszłości.
Możesz ocenić ten artykuł: